logo

رشته های کاردانی گروه فرهنگ وهنر دانشگاه علمی کاربردی همان طور که از نامش مشخص است شامل  رشته های هنری می باشد ثبت نام رشته های کاردانی علمی کاربردی…. (بیشتر…)

گروه کشاورزی دانشگاه علمی کاربردی در واقع همان رشته های تجربی موجود در این دانشگاه می باشد. ثبت نام رشته های کشاورزی علمی کاربردی نیز در سال دوبار… (بیشتر…)

رشته های گروه مدیریت و خدمات اجتماعی همان رشته های نزدیک یه رشته های انسانی می باشد و ثبت نام رشته های کاردانی علمی کاربردی گروه مدیریت و خدمات اجتماعی …. (بیشتر…)

رشته های کاردانی گروه صنعت دانشگاه علمی کاربردی یا به عبارتی رشته های مهندسی دانشگاه علمی کاربردی در مقطع کاردانی جزو رشته های… (بیشتر…)