logo

دانشگاه علمی کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد در بخش رشته های هنری متاسفانه خیلی خوب عمل نکرده است و رشته های کارشناسی ارشد این گروه بسیار کم می باشد… (بیشتر…)

رشته های کارشناسی ارشد گروه مدیریت و خدمات اجتماعی همان رشته های انسانی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشند… (بیشتر…)

رشته های کارشناسی ارشد گروه کشاورزی دارای تخصص بسیار بالایی می باشند و بیش تر مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست می باشند. رشته های کشاورزی ارشد علمی کاربردی… (بیشتر…)

رشته های کارشناسی ارشد گروه صنعت دانشگاه علمی کاربردی یا در واقع همان رشته های مهندسی کارشناسی ارشد علمی کاربردی دارای تنوع نسبتا بیش تری… (بیشتر…)